• 14/05/2024
 • |
 • |
 • Ngành Vật lý
Kế hoạch giảng dạy năm học 2024-2025
 • 22/11/2023
 • |
 • |
 • Ngành Vật lý
Kế hoạch giảng dạy năm học 2023-2024
 • 07/06/2022
 • |
 • |
 • Ngành Vật lý
Kế hoạch giảng dạy năm học 2022-2023
 • 18/06/2021
 • |
 • |
 • Ngành Vật lý
Kế hoạch giảng dạy năm học 2021-2022
 • 01/07/2020
 • |
 • |
 • Ngành Vật lý
Kế hoạch giảng dạy năm học 2020-2021
 • 22/05/2019
 • |
 • |
 • Ngành Vật lý
Kế hoạch giảng dạy năm học 2019-2020
 • 25/05/2018
 • |
 • |
 • Ngành Vật lý
Kế hoạch giảng dạy năm học 2018-2019
 • 04/04/2017
 • |
 • |
 • Ngành Vật lý
Năm học 2017-2018