• 26/09/2017
 • |
 • |
 • Học phần tương đương
Danh mục học phần tương đương (bổ sung)
 • 07/04/2017
 • |
 • |
 • Học phần tương đương
Danh mục học phần tương đương Khoa Ngoại ngữ
 • 07/04/2017
 • |
 • |
 • Học phần tương đương
Danh mục học phần tương đương Khoa Ngoại ngữ
 • 07/04/2017
 • |
 • |
 • Học phần tương đương
Danh mục học phần tương đương Khoa Ngoại ngữ
 • 07/04/2017
 • |
 • |
 • Học phần tương đương
Danh mục học phần tương đương
 • 07/04/2017
 • |
 • |
 • Học phần tương đương
Danh mục học phần tương đương (Cao đẳng)