Điểm Thi

VTK37

 

Điểm thi

Năm học 2016 – 2017/ HK 1 

Thông tin quang.pdf (ngày 16/12/2016)
 Hệ thống viễn thông.pdf (ngày 26/12/2016)
 Chuyên đề 2.pdf (ngày 26/12/2016)
Thực tập chuyên đề 2.pdf (ngày 26/12/2016)
Thực tập mạch số.pdf (ngày 28/12/2016)
 Thực tập vi xử lý.pdf (ngày 30/12/2016)
 Vi xử lý.pdf (ngày 04/01/2017)
 Xử lý số tín hiệu.pdf (ngày 04/01/2017)
 Thực tập xử lý số tín hiệu.pdf (ngày 04/01/2017)
 Đồ án học phần 1.pdf (ngày 10/01/2017)
 Kỹ thuật truyền số liệu và mạng.pdf (ngày 11/01/2017)
 Thông tin di động.pdf (ngày 11/01/2017)

Các tin khác