Điểm Thi

VLK37

 

Điểm thi

Năm học 2016 – 2017, HK 1 (lần 1)  

Điện tử hạt nhân.pdf (ngày 08/12/2016)
Thực tập chuyên đề vật lý hạt nhân 2.pdf (ngày 14/12/2016)
Xử lý số liệu thực nghiệm.pdf (ngày 14/12/2016)
 Vật lý neutron và lò phản ứng.pdf (ngày 23/12/2016)
Thực tập chuyên đề vật lý hạt nhân 1.pdf (ngày 23/12/2016)
 Các kỹ thuật phân tích hạt nhân.pdf (ngày 26/12/2016)
 An toàn phóng xạ.pdf (ngày 11/01/2017)
 Ứng dụng KTHN trong CN.pdf (ngày 11/01/2017)
 Cấu trúc hạt nhân.pdf (ngày 11/01/2017)
Bài tập vật lý phổ thông.pdf (ngày 11/01/2017)

Các tin khác