Điểm Thi

VLK38

 

 Điểm thi 

Năm học 2016 – 2017- HKI (lần 1)  

Vật lý lượng tử .pdf (ngày 28/11/2016)
Kỹ thuật số.pdf (ngày 14/12/2016)
Chuyên đề máy tính.pdf (ngày 04/01/2017)
 Mô phỏng thí nghiệm vật lý.pdf (ngày 04/01/2017)
Kỹ thuật đo điện - điện tử .pdf (ngày 11/01/2017)

Các tin khác