Điểm Thi

VTK39

 

Điểm thi

Năm học 2016 – 2017- HK 1 

Xác xuất - Thống kê.pdf (ngày 30/11/2016)
Tư tưởng Hồ Chí Minh.pdf (ngày 05/12/2016)
Phương pháp tính.pdf (ngày 15/12/2016)
 An toàn điện.pdf (ngày 27/12/2016)
 Thực tập lập trình.pdf (ngày 28/12/2016)
Kỹ thuật lập trình.pdf  (ngày 11/01/2017)

Các tin khác