Tài liệu học tập

Tài liệu tham khảo

 Văn bản luật liên quan tới ngành Điện tử - Viễn thông
  - Luật viễn thông --> Luatvienthong.DOC
  - Luật tần số --> Luat_tanso.DOC

Các tin khác