Điểm Thi

VTK38CD

 

Điểm thi

Năm học 2016 – 2017/ Học kì 1 

Thông tin quang.pdf (ngày 16/12/2016)
Phát thanh & truyền hình số.pdf (ngày 26/12/2016)
 Hệ thống viễn thông.pdf (ngày 23/12/2016)
 Điện tử số.pdf (ngày 27/12/2016)
 Thực tập vi xử lý.pdf (ngày 30/12/2016)
 Vi xử lý.pdf (ngày 04/01/2017)
 Thực tập thiết bị thu phát anten.pdf (ngày 06/01/2017)
Kỹ thuật truyền số liệu và mạng.pdf (ngày 11/01/2017)
 Thông tin di động.pdf (ngày 11/01/2017)
 Kỹ thuật siêu cao tầng và anten.pdf (ngày 11/01/2017)

Các tin khác