GIAO LƯU GIỮA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC WOLLONGONG (AUSTRALIA)

Thực hiện Kế hoạch Giao lưu với Đoàn GV, SV ĐH Wollongong (Australia) theo chỉ đạo của Nhà trường và Trưởng khoa Vật lý - KTHN

GIAO LƯU GIỮA CÁN BỘ GIẢNG VIÊN VÀ SINH VIÊN TRƯỜNG ĐẠI HỌC WOLLONGONG (AUSTRALIA)

Thực hiện Kế hoạch Giao lưu với Đoàn GV, SV ĐH Wollongong (Australia) theo chỉ đạo của Nhà trường và Trưởng khoa Vật lý - KTHN

  

Top